Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan grannar överklaga en antagen detaljplan?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd, synpunkter har kommit in och detaljplanen har redigerats ska det färdiga förslaget, innan det kan antas (godkännas), vara tillgängligt för granskning under två veckor. Innan granskningstiden påbörjas ska kommunen berätta detta för dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har lämnat synpunkter under samrådstiden.

Så svaret är ja, en antagen detaljplan kan överkla­gas senast tre veckor från anslagsdatum. Beslutet kan överklagas, av sakägare, som lämnat skriftliga syn­punkter senast under granskningen, först hos länssty­relsen, sedan hos mark- och miljödomstolen, och hos mark- och miljööverdomstolen som sista instans. Samtliga instanser kan avslå överklagandet.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.